Saturday, February 10, 2007

Dictionary or lexicon?

Xin đính chính vì Jubinell đã dùng từ "Từ Điển" là không chính xác cho lắm. Jube xin tạm tone down "từ điển các từ tiếng Việt mượn từ tiếng Pháp" thành Danh sách các từ tiếng Việt mượn từ tiếng Pháp. Jube đổi luôn Dictionary và Dictionnaire thành Lexicon và Lexique. Vì thực ra thì nó đã là từ điển đâu? (-:

No comments: